Disclaimer (ข้อปฏิเสธความรับผิด)

ข้อมูลทั้งหมด ในเว็บไซต์ FIFTT (วิธีทำของหวาน สูตรขนม ของว่าง) อาจไม่ถูกต้องสมบูรณ์ หรืออาจไม่ตรงกับความเป็นจริงเนื่องจากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีการสะกดตัวอักษรที่ผิดพลาดทำให้ความหมายเปลี่ยน หรือข้อมูลในส่วนของความน่าเชื่อถือ คำแนะนำ รวมไปถึงความคิดเห็นส่วนตัวในบทความ ที่แสดงผ่านอักษรข้อความในเว็บไซต์นี้ ทางเว็บไซต์จะไม่ขอรับรองถึงความถูกต้องของเนื้อหาภายในเว็บไซต์ใดๆ ทั้งสิ้น

  1. ท่านควรรับทราบว่าท่านอาจเชื่อหรือไม่เชื่อความคิดเห็น คำแนะนำ หรือข้อความในบทความต่างๆ ได้แต่ด้วยความเสี่ยงของท่านเอง เพราะเว็บไซต์นี้เป็นเพียงเว็บไซต์ที่ให้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าถึงเท่านั้น
  2. ข้อความ เนื้อหา บนเว็บไซต์ FIFTT (วิธีทำของหวาน สูตรขนม ของว่าง) อาจไม่ถูกต้องตามหลักของข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป ทางที่ดีผู้อ่านควรพิจารณา และนำข้อมูลไปปรึกษาผู้เชียวชาญอีกครั้ง เพื่อความถูกต้องในการวิเคราะห์
  3. ทางเว็บไซต์จะไม่ขอรับผิดชอบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามใดๆ บนคำแนะนำในบทความของเว็บไซต์ หากพบปัญหาเรื่องความไม่ถูกต้องของข้อมูลหรือการพิมพ์ผิด โปรดแจ้งให้ทางเว็บไซต์ทราบเพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงได้ทันที
  4. การใช้หรือการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวภายในเว็บไซต์ หากเกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์หรือแก่บุคคลที่สาม จะไม่ก่อให้เกิดสิทธิความรับผิด และ/หรือ ภาระผูกพันทางกฎหมายระหว่างทางเว็บไซต์ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ และบุคคลภายนอก ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  5. บทความต่าง ๆ ในเว็ปไซต์ FIFTT (วิธีทำของหวาน สูตรขนม ของว่าง) จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้แก่คนไทย ที่มีความสนใจในเรื่องต่างๆ เป็นบทความที่เรียบเรียงมาจากหลายๆ สื่อประกอบกัน ดังนั้นจึงไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในเอกสารสำคัญได้
  6. ท่านควรใช้วิจารณญาณในการอ่านด้วยเสมอ เพราะทางเว็บไซต์จะไม่ขอรับผิดชอบถึงผลกระทบหรือผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อจำกัดเรื่องค่าเสียหาย

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ FIFTT (วิธีทำของหวาน สูตรขนม ของว่าง) ตกลงว่าทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นใด ๆ อันหมายความรวมถึงความสูญเสีย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือโดยเพาะเจาะจง หรือโดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ท่านได้เข้าถึงเว็บไซต์ หรือการที่บุคคลใด ๆ ไม่สามารถเข้าถึงได้