บทความเก่า

เรียนรู้ วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยกันคนละไม้คนละมือ เพื่อลดผลกระทบต่อการเกิดภัยธรรมชาติ ช่วยให้ธรรมชาติเกิดความสมดุล
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม เป็นค่าหลักในการวิจัย เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาควบคุม นอกจากตัวแปรสองอย่างนี้แล้ว ยังมีค่าอีกหลายแบบ ที่ต้องใช้อ้างอิงในการทดลองต่างๆ
ผู้ประกอบการทุคน ควรจะเรียนรู้เรื่องของ จริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งเป็นหลักพื้นฐานในการดำเนินกิจการ ให้ประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบัน ทำในสิ่งที่ถูกต้อง และยั่งยืน
จริยธรรม มีความหมายว่าอะไร แตกต่างกับคำว่าจริยศาสตร์อย่างไร และทำไมมนุษย์ถึงต้องมีจริยธรรม มาลองหาคำตอบไปพร้อมกัน เพื่อที่จะได้ค้นพบว่า ทุกวันนี้มนุษย์มีจริยธรรมมากน้อยเพียงใด
จรรยาบรรณวิชาชีพ นักบัญชี หลัก ๆ ที่นักบัญชีจะต้องมี ก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา มีการกำหนดจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพของนักบัญชี ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 2556 ได้แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ซึ่งแต่ละด้านนั้นมีความสำคัญไม่แพ้กัน
รู้หรือไม่ว่างาน การวิจัย ที่เคยได้ยินหรือเคยได้อ่านกันนั้น ถูกจัดทำมาเพื่อสิ่งใด และมีประโยชน์อย่างไรบ้าง ทำไมตอนเรียนอาจารย์ถึงได้สั่งให้นักศึกษาต้องทำงานวิจัย
ซอฟต์แวร์หมายถึง โปรแกรม หรือชุดคำสั่ง ที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ ซอฟท์แวร์จึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อคอมพิวเตอร์ หากจะติดตั้งซอฟท์แวร์เอง ก็ควรระวังเรื่องของมัลแวร์ที่อาจแฝงมาด้วย
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ แบ่งออกได้เป็น 4 ส่วนหลักคือ โปรเซสเซอร์ หน่วยความจำ ส่วน Input/output และหน่วยจัดเก็บข้อมูล ทุกส่วนจะช่วยเหลือทำงานประสานกัน
วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยี มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงเวลา 100 ปีที่ผ่านมา ยุคของคอมพิวเตอร์ ได้ถูกแบ่งออกเป็น 5 ยุค ตั้งแต่มีการเริ่มประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ จนถึงปัจจุบัน