ยาเสพติด คืออะไร แบ่งออกเป็นกี่ประเภท ?

ยาเสพติด เป็นสิ่งที่พบได้มากขึ้นในปัจจุบัน แม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นยา แต่มันกลับให้ผลด้านลบต่อร่างกายอย่างน่ากลัว และยังอาจส่งผลไปถึงคนรอบข้างด้วย
ยาเสพติด คืออะไร แบ่งออกเป็นกี่ประเภท ?

ยาเสพติด เป็นสิ่งที่พบได้มากขึ้นในปัจจุบัน แม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นยา แต่มันกลับให้ผลด้านลบต่อร่างกายอย่างน่ากลัว และยังอาจส่งผลไปถึงคนรอบข้างด้วย การเสพที่ทำให้เกิดภาวะติด ยังไม่เพียงแค่ทำให้ผู้เสพหยุดยาไม่ได้ แต่ต้องการในปริมาณเพิ่ม เข้าไปกดการทำงานของระบบประสาท จนทำให้เกิดปัญหาต่อตนเองและสังคมตามมา

ความหมายของ “ยาเสพติด”

สำหรับความหมายของยาเสพติดตามความเข้าใจของ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization หรือ WHO) ได้นิยามเอาไว้ว่า ยาเสพติดคือ สิ่งที่เมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไปแล้ว จะทำให้ร่างกายเกิดความต้องการในปริมาณเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจิตใจหรือร่างกาย โดยที่ไม่สามารถหยุดการเสพได้ การเสพในระยะยาวจะต้องเพิ่มปริมาณยาขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดร่างกายก็ไม่สามารถทนรับสภาพได้ไหว กลายเป็นผลกระทบโดยตรง ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยต่อร่างกายและสภาพจิตใจตามมา

ในส่วนขององค์การสหประชาชาติ ได้ให้ความหมายของยาเสพติดเอาไว้ว่า เป็นสารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือสารสังเคราะห์ก็ได้ หากรับเข้าไปแล้วจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบประสาทและสภาพจิตใจ

นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงความหมายของยาเสพติดเอาไว้มากมาย ในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษปี พ.ศ. 2522 มาตรา 4 นิยามเอาไว้ในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2528 ว่าหมายถึงสารเคมีหรือวัตถุที่ทำให้เกิดผลต่อสภาพร่างกายและจิตใจเมื่อเสพเข้าไป หรือในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายว่า เป็นยาหรือสารเคมีที่เสพหรือฉีดเข้าร่างกายในระยะเวลาหนึ่งๆ จะเกิดพิษเรื้อรัง ทำให้ร่างกายและจิตใจเสื่อมโทรม

โดยสรุปรวมแล้ว สารเสพติดจะหมายถึงยา สารเคมี หรือวัตถุใดๆ ก็ตามที่เสพเข้าไปแล้วจะให้โทษต่อร่างกาย และในระยะยาวยังทำให้เกิดการเสพติด ต้องเพิ่มขนาดมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงจุดที่ร่างกายไม่สามารถทนต่อสารพิษเหล่านั้นได้ ก็จะตามมาด้วยอาการเจ็บป่วยต่างๆ นั่นเอง

การแบ่งประเภทของยาเสพติด

ยาเสพติดถูกแบ่งออกเป็น 5 ประเภทด้วยกัน คือ

  1. ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เช่น เมทแอมเฟตามีน, เฮโรอีน และยาเอ็มดีเอ็ม หรือยาอีนั่นเอง ยาเสพติดในกลุ่มนี้จะเป็นยาที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์แต่อย่างใด
  2. ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 จะเป็นยาที่นำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ แต่ก็มีโทษมากหากใช้ผิดวิธี เช่น เมทาโดน, ฟิ่น และมอร์ฟีน เป็นต้น
  3. ยาเสพติดให้โทษประเภท 3 เป็นยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามตำรับยา ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณะสุขให้สามารถจำหน่ายได้ตามร้านขายยาทั่วไป มีประโยชน์ทางด้านการแพทย์ มีโทษต่อร่างกายน้อยกว่ายาเสพติดประเภทแรกๆ เช่น ยาแก้ไอ (มีโคเคอีนเป็นส่วนผสม) และยาแก้ท้องเสีย (มีไดเฟนอกซินเป็นส่วนผสม) เป็นต้น
  4. ยาเสพติดให้โทษประเภท 4 เป็นยาเสพติดที่ส่วนใหญ่ จะไม่ถูกนำมาใช้ในการรักษาโรค ซึ่งมักจะเป็นน้ำยาเคมีที่ใช้ผลิตยาเสพติดประเภท 1 เช่น น้ำยาเคมีอาซิติกคลอไรด และน้ำยาเคมีไดอาเซเตท เป็นต้น
  5. ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เป็นยาเสพติดให้โทษที่จัดว่าไม่มีประโยชน์ใดๆ ทางการแพทย์ เช่น กระท่อม, กัญชา และเห็ดขี้ควาย เป็นต้น
ร่วมแสดงความคิดเห็น