แผนที่ประเทศไทย 77 จังหวัด ภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ ประวัติการจัดทำแผนที่ของไทย

แผนที่ประเทศไทย 77 จังหวัด ความหมายของแผนที่ องค์ประกอบบนแผนที่ของไทย พร้อมภาพแสดงแผนที่ขนาดใหญ่ พื้นที่จังหวัดต่างๆ ในประเทศไทยอย่างครบถ้วน
แผนที่ประเทศไทย 77 จังหวัด ภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ ประวัติการจัดทำแผนที่ของไทย

แผนที่ ประเทศไทย 77 จังหวัด หรืออีกชื่อที่เรียกอย่างเป็นทางการคือ ราชอาณาจักรไทย ถ้าดูจาก แผนที่ประเทศไทย เราเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีนและมลายู โดยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งต่อแดนกับประเทศลาว กัมพูชา มาเลเซีย เมียนมาร์อ่าวไทยและทะเลอันดามัน นอกจากนี้ก็มีการแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 77 จังหวัดและมีกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง

ประวัติการจัดทำ แผนที่ประเทศไทย

ประวัติในการทำ แผนที่ประเทศไทย ไม่ปรากฏแน่ชัด เพราะในสมัยก่อนคนไทยจะนิยมทำแผนที่ที่เรียกกันว่าลายแทง โดยเป็นแผนที่สำหรับเดินทางไปหาแหล่งสมบัติ จึงมักจะเก็บไว้เป็นความลับเฉพาะบุคคลหรือในกลุ่มเท่านั้น แผนที่ดังกล่าวจึงไม่มีการเผยแพร่ออกไปเช่นเดียวกับแผนที่ทั่วไป และนอกจากนี้แผนที่ของประเทศไทยก็พบอยู่ในแผนที่โลกของ โตเลมี ที่เป็นนักปราชญ์ชาวกรีกที่มีชื่อเสียง

ถึงแม้ว่าการทำ แผนที่ประเทศไทย จะไม่มีปรากฏแน่ชัดว่าเริ่มต้นเมื่อไหร่ แต่ก็เริ่มมีการทำแผนที่อย่างจริงจังเมื่อรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ช่วง พ.ศ.2418 ซึ่งได้รับคำแนะนำจากนายเฮนรี่ อาสาบาสเตอร์ ที่เป็นที่ปรึกษาส่วนพระองค์ โดยหลังจากนั้นในช่วงปี พ.ศ.2525 ทางรัฐบาลไทยได้จ้างชาวอังกฤษชื่อว่า แมคคาร์ธี ให้เข้ามาเป็นเจ้ากรมแผนที่และทำการวางโครงข่ายสามเหลี่ยมเพื่อทำแผนที่ของประเทศไทย ซึ่งในปี พ.ศ.2491 ทางรัฐบาลของอเมริกาได้ให้ความช่วยเหลือ ด้วยการส่งหน่วยงานทำแผนที่เข้ามาถ่ายภาพประเทศไทยทางอากาศแล้วทำแผนที่ภูมิประเทศขึ้นมา ด้วยมาตราส่วน 1 : 50,000 ทั่วประเทศ และต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่ ซึ่งก็ยังคงใช้กันจนกระทั่งทุกวันนี้

ลักษณะภูมิประเทศ ของประเทศไทย

ประเทศไทยตั้งอยู่กลางคาบสมุทรอินโดจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งอยู่ระหว่างละติจูด 5 องศาและ 21 องศาเหนือ และลองติจูด 97 องศา ถึง 106 องศาตะวันออก จึงทำให้ประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย และมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตร โดยมีลักษณะภูมิประเทศดังนี้

  • ภาคเหนือ มีลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาที่สลับซับซ้อน และอยู่บนจุดที่สูงสุดของประเทศไทย ซึ่งก็คือดอยอินทนนท์ ทั้งยังปกคลุมไปด้วยป่าไม้ที่เป็นต้นน้ำสำคัญหลักๆ ของประเทศ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะภูมิประเทศจะเป็นที่ราบสูงโคราช และมีความแห้งแล้งจึงไม่ค่อยเหมาะกับการเพาะปลูกมากนัก ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะนิยมปลูกข้าวเป็นหลัก
  • ภาคกลาง มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงและมีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไหลผ่าน แถมยังเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก
  • ภาคใต้ เป็นพื้นที่ที่ขนาบไปด้วยทะเลทั้งสองด้าน โดยมีจุดที่แคบที่สุดคือ คอคอดกระแล้วจะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นจนเป็นคาบสมุทรมลายู
  • ภาคตะวันตก มีลักษณะเป็นหุบเขา และเทือกเขาส่วนใหญ่ ซึ่งมีแนวเทือกเขาที่วางพาดตัวมาจากทางตะวันตกของภาคเหนือ

ขนาดพื้นที่ของประเทศไทยพบว่าถูกจัดเป็นอันดับที่ 51 ของโลก และเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะกับการท่องเที่ยวและทำอุตสาหกรรม จึงทำให้ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรมสูงมาก โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต พัทยาและเชียงใหม่ เป็นต้น

ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีอาณาเขตทางทะเลกว่า 320,000 ตารางกิโลเมตร โดยคิดเป็นร้อยละ 60 ของอาณาเขตทางบก และมีความยาวตามชายฝั่งทะเลรวมทั้งสิ้นกว่า 3,101 กิโลเมตร ซึ่งครอบคลุมจังหวัดถึง 23 จังหวัด

ลักษณะภูมิอากาศ ของประเทศไทย

ภูมิอากาศในประเทศไทย เป็นแบบเขตร้อนหรือแบบที่เรียกว่าสะวันนา โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 18-34 องศาเซลเซียส และแบ่งสภาพภูมิอากาศได้เป็น 3 ฤดูกาลคือ

  1. ฤดูร้อน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน
  2. ฤดูฝน ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม
  3. ฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม

ภาคใต้จะมีความแตกต่างจากภาคอื่นๆ โดยมีสภาพอากาศเป็นแบบป่าดงดิบ ทำให้มีอากาศร้อนชื้นตลอดทั้งปี และแบ่งออกเป็น 2 ฤดู ได้แก่ ฤดูฝนและฤดูร้อน ซึ่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกันยายนและฝั่งตะวันตก ฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนเมษายน

ความหมายของแผนที่

ความหมายของแผนที่

ความหมายของแผนที่ ก็คือรูปภาพที่จำลองบริเวณใดบริเวณหนึ่งขึ้นมา ซึ่งแผนที่ส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบรูปสองมิติที่มีการแสดงระยะห่างระหว่างจุดสองจุดอย่างถูกต้องตามหลักเรขาคณิต เช่น แผนที่ทางภูมิศาสตร์ แผนที่ประเทศไทย และยังมีการทำแผนที่แสดงถึงคุณสมบัติบริเวณต่างๆ บนพื้นโลก

องค์ประกอบของแผนที่

แผนที่สามารถแบ่งองค์ประกอบได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ซึ่งได้แก่

  1. องค์ประกอบจากสิ่งที่เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น ป่าไม้ ปริมาณน้ำฝนและภูมิประเทศแบบต่างๆ เป็นต้น
  2. องค์ประกอบที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมา ตัวอย่างเช่น เส้นทางคมนาคม ที่ตั้งของเมืองและพื้นที่ในการเพาะปลูก ซึ่งก็สามารถจำแนกองค์ประกอบที่สำคัญได้ดังนี้

ชื่อแผนที่

แผนที่แบ่งออกเป็นหลายแบบ จึงต้องมีชื่อแผนที่เพื่อแสดงให้ทราบว่าแผนที่ฉบับนี้บอกถึงอะไร มีรายละเอียดอะไรภายในแผนที่บ้าง ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีการอธิบายเพิ่มเติมต่อจากชื่อแผนที่เล็กน้อย ยกตัวอย่างเช่น แผนที่ประเทศไทย เพื่อแสดงเนื้อที่ป่าไม้ เป็นต้น

ขอบระวาง

อขอบเขตของพื้นที่ ซึ่งมีความสำคัญมากเหมือนกัน และมักจะมีอยู่ในแผนที่ทุกชนิด โดยจะมีลักษณะเป็นเส้นขนานเพื่อแสดงถึงตำแหน่งของเส้นละติจูดและเส้นเมริเดียน รวมถึงบอกตำแหน่งของลองจิจูด โดยจะแสดงออกมาเป็นตัวเลขเพื่อบอกถึงค่าพิกัดของภูมิศาสตร์ในตำแหน่งต่างๆ

ทิศทาง

ช่วยให้สามารถหาตำแหน่งของสถานที่ต่างๆ ตามแผนที่ได้ง่ายขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมดูทิศทางจากในแผนที่ประกอบกับการใช้เข็มทิศเพื่อให้เดินทางไปถูกตามทิศทางมากขึ้น โดยในอดีตนั้นคนในสมัยโบราณจะอาศัยการดูทิศจากการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ในเวลากลางวัน และดูทิศของดาวเหนือในเวลากลางคืน ก่อนจะประดิษฐ์เข็มทิศขึ้นมา และมีการนำมาใช้จนถึงปัจจุบัน สำหรับแผนที่ที่ไม่ได้มีการกำหนดเข็มทิศหรือลูกศรเอาไว้ ก็ให้ใช้ด้านบนของแผนที่เป็นทิศเหนือเสมอ

สัญลักษณ์

เครื่องหมายที่นำมาใช้เพื่อแทนสิ่งต่างๆ ในภูมิประเทศจริง โดยสัญลักษณ์จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำความเข้าใจกับแผนที่ได้ง่ายและถูกต้องมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ในแผนที่ก็จะมีการอธิบายไว้เสมอว่าสัญลักษณ์อะไรคืออะไรและใช้เพื่อบอกถึงอะไร

แผนที่ประเทศไทย จังหวัดภาคเหนือ

แผนที่จังหวัดกำแพงเพชร

กำแพงเพชร เมืองเก่าแก่ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีชาวเผ่ามูเซอ เย้า กะเหรี่ยง ลีซอ มุ้งและชาวลัวะ อาศัยอยู่ในถิ่นนี้เป็นส่วนใหญ่ ส่วนลักษณะภูมิประเทศจะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ เนินเขาเตี้ยๆ และภูเขาสลับซับซ้อน มีแม่น้ำปิงเป็นแม่น้ำสำคัญ จึงทำให้เกิดพื้นที่เกษตรกรรรมที่มีความอุดมสมบูรณ์ ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ โมโกจู ช่องเย็น อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร น้ำตกคลองจาน และตลาดย้อนยุคนครชุม

แผนที่จังหวัดเชียงราย

เชียงราย เรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งขุนเขา ที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม โดยมีวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างงดงาม โดยเฉพาะวัฒนธรรมแบบล้านนา มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชายไทยพื้นราบ ชายไทยภูเขา ชาวลาว และชาวจีนฮ่อ ส่วนลักษณะภูมิประเทศก็จะเป็นเทือกเขาสูงและมีที่ราบสูงเป็นหย่อมๆ ทั้งยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้บนดอยสูงสลับซับซ้อน เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำ มีน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง พร้อมด้วยสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ วัดร่องขุ่น ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้าและผ้าตั้ง

แผนที่จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในด้านประเพณีวัฒนธรรม เนื่องจากได้รับอิทธิพลมาจากอารยธรรมล้านนา ซึ่งกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ในเชียงใหม่ ได้แก่ ชาวไทยวน ไทใหญ่ ไทเขิน ไทลื้อและไทยสยาม มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและป่าละเมาะ โดยมีดอยอินทนนท์เป็นภูเขาสูงที่สุดในประเทศไทย และมีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นตลอดทั้งปี ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญได้แก่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วัดศรีสุพรรณ ถนนคนเดินวัวลาย คุ้มเสือแม่ริม เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

แผนที่จังหวัดตาก

ตาก เป็นจังหวัดที่มีวัฒนธรรมที่มีความงดงามอย่างหลากหลาย และมีศิลปะแบบมอญปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไป ถึงแม้ว่าจะมีประชากรอาศัยอยู่เบาบางมาก ก็ตาม และมีสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นป่าไม้และเทือกเขาสูง โดยมีพื้นที่ราบสำหรับการเกษตรน้อย สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ส่วนใหญ่จะมีสภาพอากาศดีมาก จึงเหมาะกับการพักผ่อนตากอากาศที่สุด ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่ น้ำตกทีลอซู ดอยหัวหมด เขื่อนภูมิพล อุทยานแห่งชาติแม่เมย และวัดพระบรมธาตุ

แผนที่จังหวัดนครสวรรค์

นครสวรรค์ มีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นมรดกตกทอดมาอย่างยาวนาน และมีความงดงามเป็นอย่างมาก โดยประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวไทยแท้ รองลงมาก็จะเป็นชาวจีนและมีเชื้อชาติอื่นๆ อีกเล็กน้อย ส่วนลักษณะภูมิประเทศ จะเป็นลุ่มน้ำส่วนใหญ่ และเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยา เพราะเป็นจุดที่มีแม่น้ำ 4 สายสำคัญมาบรรจบ และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ บึงบอระเพ็ต อุทยานสวรรค์ เมืองโบราณจันเสน ตลาดน้ำวัดบางประมุง และหอชมเมืองนครสวรรค์

แผนที่จังหวัดน่าน

น่าน มีวัฒนธรรมประเพณีที่มีกลิ่นอายของความเป็นล้านนาผสมผสานอยู่ จึงทำให้วัฒนธรรมส่วนใหญ่มีความงดงามและทรงคุณค่าเป็นอย่างมาก โดยประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดน่านได้แก่ ชาวไทยวน ชาวไทลื้อ ลาวพวน ไทเขินและชาวไทใหญ่ เป็นต้น และมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาวางตัวยาวในแนวเหนือใต้ มีพื้นที่ราบในตอนกลางของจังหวัดและยังเป็นแหล่งกำเนิดแม่น้ำน่านที่สำคัญ ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน ดอยเสมอดาว เสาดินนาน้อย ดอยแม่จอก และดอยผาจิและดอยผาช้าง

แผนที่จังหวัดพะเยา

พะเยา มีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่าช้านาน และมีประเพณีสำคัญมากมาย เช่นประเพณีไหว้พระเจ้าตนหลวง โดยประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ก็จะเป็น ชาวไทลื้อ ชาวเย้าและมีกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ส่วนภูมิประเทศโดยทั่วไปจะถูกห้อมล้อมไปด้วยหุบเขาและมีที่ราบเหมาะแกการเพาะปลูกเล็กน้อย และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ก็จะมี กว๊านพะเยา อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง อุทยานแห่งชาติภูซาง วัดติโลกอาราม และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังคำ

แผนที่จังหวัดพิจิตร

พิจิตร เมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสุโขทัย ซึ่งก็มีวัฒนธรรมแบบไทยๆ ที่ได้สืบทอดมาอย่างยาวนาน โดยประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ก็จะเป็น ชาวไทยภาคกลาง ไทยนครปฐม ไทยลาว ลาวเวียงและชนเผ่าอื่นๆ ทั้งยังมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบที่ราบลุ่มตอนกลางและค่อยๆ สูงขึ้นเรื่อยๆ พร้อมทั้งมีแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านไหลผ่าน ทำให้เหมาะกับการประกอบอาชีพทางการเกษตร ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ บึงสีไฟ อุทยานเมืองเก่าพิจิตร วัดเขารูปช้าง สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ และขจรฟาร์ม

แผนที่จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก เมืองเก่าแก่ที่ยังคงมีวัฒนธรรมแบบขอมให้เห็นอยู่บ้าง และมีประเพณีที่งดงามมากมาย โดยประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนี้ก็จะเป็น ชาวลาวโซ่ง และชาวไทยเชื้อสายต่างๆ อีกหลายกลุ่ม ส่วนภูมิประเทศก็จะมีลักษณะเป็นเทือกเขาสูง ที่ราบสูงและเป็นที่ราบลุ่มบริเวณตอนใต้ จึงถือเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญที่สุดของพิษณุโลก และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติกระการ โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า พิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวี พระราชวังจันทร์ และอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

แผนที่จังหวัดเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีวัฒนธรรมที่งดงาม โดยประเพณีสำคัญได้แก่ ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ และประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยที่สืบเชื้อสายมาจากละว้าและกลุ่มชาวเขา เช่น ชาวเผ่าม้ง ชาวเผ่าลีซอ ส่วนลักษณะภูมิประเทศก็จะเป็นที่ราบลุ่มแบบท้องกระทะ ประกอบไปด้วยเนินเขา ป่าไม้และมีทิวเขาสูงสลับกันไป แถมยังเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่งดงาม สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญได้แก่ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก และไร่กำนัลจุล

แผนที่จังหวัดแพร่

แพร่ เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่ยังคงมนเสน่ห์ทางประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้านเอาไว้ ประชากรส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยแท้ และมีชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ปะปนกัน คือ ไทยลื้อ ไทยพวน ไทยใหญ่ละกลุ่มก้อบ้านดง สำหรับภูมิประเทศจะมีภูเขาล้อมรอบอยู่ทั้ง 4 ทิศ และมีดอยขุนสถาน เป็นภูเขาที่สูงที่สุด ทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ วัดจอมสวรรค์ อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย โกมลผ้าโบราณ วัดพระธาตุช่อแฮ และบ่อน้ำแร่แม่จอก

แผนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน โดดเด่นด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีประชากรอาศัยอยู่หลายเชื้อชาติด้วยกัน เช่น ชาวไต จีนฮ่อ พม่า กะเหรี่ยง ลัวะ ไทเขิน เป็นต้น ส่วนลักษณะของภูมิประเทศก็จะเต็มไปด้วยภูเขาสูงที่มีความสลับซับซ้อน มีสภาพหมอกปกคลุมอยู่ตลอดเวลา จนมีฉายาว่าเมืองหมอก 3 ฤดู ทำให้แม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเดินทางมาเที่ยวกัน โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ พระธาตุดอยกองมู สะพานอธิฐานสำเร็จ ทุ่งบัวตอง ภูชี้เพ้อ และปางอุ๋ง

แผนที่จังหวัดลำปาง

ลำปาง จังหวัดที่หลายคนรู้จักกันดีในชื่อเมืองรถม้า ซึ่งก็มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะวัฒนธรรมแบบล้านนา และมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพม่า กะเหรี่ยง จีนลาว รวมถึงชนเผ่ามูซอและ เผ่าแม้ว ส่วนลักษณะภูมิประเทศจะเป็นภูเขาและทิวเขาสลับกับลุ่มน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีแม่น้ำสำคัญคือแม่น้ำวัง นอกจากนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ วัดเฉลิมพระเกียรติ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน วัดพระธาตุลำปางหลวง พิพิธภัณฑ์ธนบดี และบ้านเสานักลำปาง

แผนที่จังหวัดลำพูน

ลำพูน เป็นเมืองที่มีกลิ่นอายของความเป็นล้านนาอันเก่าแก่ และมีวิถีชีวิตท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมถึงวัฒนธรรมที่งดงามและน่าสนใจ โดยประชากรส่วนใหญ่ก็จะเป็น กะเหรี่ยง ปวากะญอ ไทยล้านนา ไทยลาว ย้อ และไทยเขมร ส่วนลักษณะภูมิประเทศกจะเป็นที่ราบหุบเขา ภูเขา และที่ราบลุ่มแม่น้ำ ทั้งยังมีอากาศเย็นสบายไม่ร้อนจนเกินไป และมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร กู่ช้าง กู่ม้า สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย พระพุทธบาทพระธาตุอินทร์แขวน และบ้านดอนหลวง

แผนที่จังหวัดสุโขทัย

สุโขทัย ที่ตั้งของอาณาจักรแห่งแรกของไทย โดยมีวัฒนธรรมที่เก่าแก่ ซึ่งสืบสานมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยประชากรส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวไทยดั้งเดิม และมีชนเผ่าม้ง กะเหรี่ยง เย้าและลีซอ ส่วนภูมิประเทศจะเป็นที่ราบลุ่ม และที่ราบสูง มีเขาหลวงเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัด และมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สวรรควรนายก วัดศรีชุม อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย และสวนหลวงพระร่วงเฉลิมพระเกียรติ

แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์ เมืองแห่งตำนานลึกลับของเมืองลับแล โดยที่นี่จะมีวัฒนธรรมที่ผสมผสานถึง 3 วัฒนธรรม คือ ล้านช้าง ล้านนาและไทยกลาง ทั้งยังมีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลายไปแต่ละอำเภอ ส่วนประชากรส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวไทยสยามและชาวไทยวน ซึ่งเป็นชนท้องถิ่นตั้งแต่สมัยโบราณ โดยลักษณะภูมิประเทศก็จะมี 3 ลักษณะ คือ ที่ราบลุ่มแม่น้ำ ที่ราบระหว่างหุบเขา เขตภูเขาและที่สูง ทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ เขื่อนสิริกิติ์ อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก วนอุทยานต้นสักใหญ่ อุทยานแห่งชาติภูสอย

แผนที่จังหวัดอุทัยธานี

อุทัยธานี มีวัฒนธรรมและประเพณีที่ผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมแบบกะเหรี่ยงและจีน โดยมีประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยเป็น ชาวไทยจีน ชาวกะเหรี่ยง และชนชาติอื่นๆ ที่อยู่ด้วยกันได้อย่างไม่มีความเหลื่อมล้ำใดๆ ส่วนลักษณะภูมิประเทศก็จะเป็นป่าเขาสลับซับซ้อนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งยังเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำแม่กลอง โดยสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ วัดท่าซุง ปราสาททองคำ ถ้ำพุหวาย หุบป่าตาด และบ้านสวนจันทิตา

แผนที่ประเทศไทย จังหวัดภาคอีสาน

แผนที่จังหวัดกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์ หรือเมืองน้ำดำ เป็นจังหวัดที่มีวัฒนธรรมอันเก่าแก่ และมีประชากรส่วนใหญ่ เป็นชาวละว้า ชาวภูไท และชนเผ่าอื่นๆ รวมกันอยู่อย่างประปราย ส่วนภูมิประเทศ จะมีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อน เนินเขาสลับกับป่าโปร่งและที่ราบต่ำ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกสำคัญ นอกจากนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สิรินธร เมืองฟ้าแดดสงยาง เขื่อนลำปาว น้ำตกผานางคอย และหมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโคกโก่ง

แผนที่จังหวัดขอนแก่น

ขอนแก่น มีขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมที่งดงาม เป็นที่สืบสานกันมาอย่างยาวนาน โดยประชากรที่อาศัยในจังหวัดขอนแก่น ก็จะเป็นชาวไทยลาว ชายไทยเชื้อสายเวียดนามและชาวต่างชาติ ส่วนภูมิประเทศส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะเป็นพื้นที่ลาดเอียง มีภูเขาหินปูนสลับกับพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนลาดเล็กๆ และมีสภาพพื้นที่เป็นเทือกเขาทางด้านเหนือของจังหวัด นอกจากนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ เขื่อนอุบลรัตน์ บึงแก่นนคร มหาเจดีย์รัตนะ วนอุทยานน้ำตกบ๋าหลวงและอุทยาแห่งชาติภูเวียง

แผนที่จังหวัดชัยภูมิ

ชัยภูมิ มีวัฒนธรรมประเพณีที่ผสมผสานกันระหว่างชุมชนอย่างเป็นเอกลักษณ์ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทโคราช ชาวไทยลาว และมีลักษณะของภูมิประเทศเป็นป่าไม้และภูเขา สลับกับที่ราบสูง โดยมีภูเขาโป่งทองหลางเป็นจุดสูงสุดของจังหวัด และมีสภาพอากาศดีพอสมควร ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดก็มีหลายแห่ง เช่น มอหินขาว อุทยานแห่งชาติ ป่าหินงาม อุทยานแห่งชาติ ไทรทอง น้ำตกตาดโตน และสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียว เหมาะกับการท่องเที่ยวพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติที่สุด

แผนที่จังหวัดนครพนม

นครพนม มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย เนื่องจากผสมผสานเข้ากับหลากหลายชาติพันธุ์ โดยมีประชากรส่วนใหญ่เป็น ชาวผู้ไทย ไทยญ้อ ไทยกะเลิง ไทแสก ไทข่าและไทยอีสาน ส่วนภูมิประเทศจะเป็นที่ราบลุ่มส่วนใหญ่และมีที่ราบสูงสลับกับภูเขาอยู่บ้าง มีแม่น้ำสำคัญคือแม่น้ำโขง และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ พระธาตุพนม หาดทองศรีโคตรบูร พระธาตุนคร วัดนักบุญอันนา และสะพานมิตรภาพไทยลาว

แผนที่จังหวัดนครราชสีมา

นครราชสีมา หรือที่รู้จักกันดีในชื่อโคราช ซึ่งก็เป็นเมืองที่มีกลิ่นอายของความยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรขอมโบราณและมีประชากรอาศัยอยู่หลายเชื้อชาติ จึงทำให้มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยประชากรส่วนใหญ่ได้แก่ ชาวไทยโคราช ชาวไทอีสาน มอญ ไทยวนและส่วย ส่วนลักษณะภูมิประเทศจะเป็นที่ราบสูงสลับกับที่ราบลุ่ม และมีอากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อนและค่อนข้างหนาวเย็นในฤดูหนาว โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญได้แก่ ตลาดน้ำเขาใหญ่ วัดศิมาลัยทรงธรรม เขาใหญ่ อาร์ต มิวเซียม จิม ทอมสัน ฟาร์มและน้ำพุธรรมชาติ น้ำผุด

แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์

บุรีรัมย์ เป็นแหล่งอารยะธรรมขอมโบราณ และเป็นดินแดนแห่งปราสาทหิน ที่ถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ส่วนประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ ชาวเขมร ชาวลาว ชายไทยโคราชและส่วย โดยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ที่ราบขั้นบันไดช่องเขาและที่ราบลุ่มตอนเหนือริมฝั่งแม่น้ำมูล ทำให้จังหวัดบุรีรัมย์มีความน่าอยู่ไม่น้อย นอกจากนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ คือ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง วนอุทยานเขากระโดง เขื่อนลำนางรอง ปราสาทบ้านบุ และแหล่งหินตัด

แผนที่จังหวัดมหาสารคาม

มหาสารคาม มีความโดดเด่นในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณี แม้ว่าจะเป็นเมืองที่ยังมีความเจริญไม่มาก ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวไทยลาว ย้อ กะเหรี่ยง ลาวโซ่งและลาวเวียง เป็นต้น ส่วนลักษณะภูมิประเทศ จะเป็นพื้นที่ราบเรียบสลับกับลูกคลื่นลอนลาด และลูกคลื่นลอนชัน มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ วนอุทยานโกสัมพี พระธาตุนาดูน หาดวังโก อุทยานมัจฉาโขงกุดหวาย และพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน

แผนที่จังหวัดมุกดาหาร

มุกดาหาร เต็มไปด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่มีความงดงามตามแบบชาวไทย-อีสานและมี ชนเผ่าพื้นเมืองที่หลากหลาย เช่น ไทยอีสาน ภูไท ข่า ไทกะโซ่ ไทยกะเลิง ชาวแสก ชาวย้อ และชาวกุลา ส่วนลักษณะภูมิประเทศ จะเป็นที่ราบสลับกับป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีแม่น้ำโขงทอดยาวกั้นพรมแดนไทยลาว ซึ่งก็มีความน่าอยู่และอุดมสมบูรณ์ไม่น้อย โดยสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ น้ำตกตาดโตน ภูหมู ตลาดอินโดจีน อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ และหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

แผนที่จังหวัดยโสธร

ยโสธร มีวัฒนธรรมการใช้ชีวิตแบบดังเดิมแห่งอีสาน ซึ่งก็มีการสืบทอดมาอย่างยาวนานและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ โดยประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ ก็จะเป็นชาวย้อ ชาวโซ่ ชาวไทย กะเลิง ชายไทยเขมรและญวน ส่วนลักษณะภูมิประเทศ มีความลาดเอียงและมีที่ราบสู ภูเขา สลับกับพื้นที่แบบลูกคลื่นที่มีป่าไม้อย่างอุดมสมบูรณ์ และมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก วัดมหาธาตุ พระพุทธรูปหยกขาว วัดพระพุทธบาท โบสถ์คริสบ้านซ่งแย้ และพระธาตุก่องข้าวน้อย

แผนที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด เมืองเก่าแก่ที่มีประเพณีและวัฒนธรรมที่โดดเด่น โดยเฉพาะประพณีบุญบั้งไฟสุวรรณภูมิและประเพณีบุญผะเหวด โดยมีประชากรที่อาศัยอยู่ในถิ่นนี้ คือ ชาวไทยลาว ไทยเขมร ไทยส่วย ภูไทและไทย้อ เป็นต้น และส่วนภูมิประเทศก็จะเป็นที่ราบสูง ที่ราบลูกคลื่นและที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำมูลและมีที่ราบต่ำอันกว้างขวางที่เรียกว่าทุ่งกุลาร้องไห้ โดยสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ บึงพลาญชัย ทุ่งกุลาร้องไห้ ปรางค์กู่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติร้อยเอ็ด และวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์นาธาน (ผาน้ำย้อย)

แผนที่จังหวัดเลย

เลย มีวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างไทย-ลาว และมีประเพณีสำคัญมากมาย โดยประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเลย ส่วนใหญ่ก็จะเป็น ชาวไทเลย ไทดำ ไทพวนและชาวไทใต้ และมีสภาพภูมิประเทศที่สวยงาม ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขา มีหมอกปกคลุมอยู่เหนือยอดภู อากาศเย็นสบาย เต็มไปด้วยพืชพรรณป่าไม้นานาชนิด และยังมีพื้นที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขา โดยสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเลย ได้แก่ ภูป่าเปราะ อำเภอนาแห้ว เชียงคาน อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง และอุทยานแห่งชาติภูกระดึง

แผนที่จังหวัดศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ มีประเพณีและวัฒนธรรมที่งดงามและน่าสนใจมากมาย โดยได้ผสมผสานวัฒนธรรมจากหลายชนชาติเข้าไว้ด้วยกัน มีประชากรที่อาศัยอยู่หลายกลุ่ม เช่น ชาวไทลาว ชาวกูย ชาวเยอและชาวเขมร ซึ่งชนเผ่าต่างๆ ก็สามารถอยู่ด้วยกันได้โดยไม่มีความขัดแย้งใดๆ ส่วนภูมิประเทศก็จะเป็นที่ราบลุ่มลอนลาดและทิวเขา โดยมียอดเขาพนมตาเมือน เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด นอกจากนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว วัดพระธาตุสวรรณหงส์ น้ำตกวังใหญ่ และศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ำศรีสะเกษ

แผนที่จังหวัดสกลนคร

สกลนคร เป็นเมืองพุทธศาสตร์ และแหล่งอารยธรรมสามพันปี ซึ่งมีวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมีตั้งแต่สมัยโบราณ จนเกิดการผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมอีสาน จนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยประชากรส่วนใหญ่ ก็จะเป็นชายไทยลาว และไทย กะเลิง เป็นต้น ส่วนลักษณะภูมิประเทศจะเป็นที่ราบน้ำท่วมถึงและที่ราบสูง มีแอ่งกระทะขนาดใหญ่เรียกว่า แอ่งสกลนครและมีอากาศหนาวมากในช่วงฤดูหนาว สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ วัดพระธาตุเชิงชุม อุทยานแห่งชาติบัวเฉลิมพระเกียรติ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฟั่น อาจาโร และทะเลสาบหนองหาร

แผนที่จังหวัดสุรินทร์

สุรินทร์ จังหวัดที่มีมรดกทางวัฒนธรรมอันงดงาม โดยเฉพาะวัฒนธรรมการแต่งตัวแบบชาวกูยโบราณ ซึ่งประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น ชาวเขมร ชาวไทยอีสาวและชาวกูย โดยเชื้อชาติต่างๆ ก็อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและไม่มีช่องว่างทาวัฒนธรรมแต่อย่างใด ส่วนภูมิประเทศ ก็จะมีเทือกเขาพนมรักทอดยาวตามแนวเขตแดนไทย – กำพูชา และมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ที่ราบสูง ทั้งยังมีแม่น้ำมูลเป็นแม่น้ำสำคัญ โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ ศูนย์คชศึกษาสุรินทร์ ปราสาทหินบ้านพลวง  กลุ่มปราสาทตาเมือน ปราสาทศีขรภูมิ และวนอุทยานแห่งชาติพนมสวาย

แผนที่จังหวัดหนองคาย

หนองคาย มีวัฒนธรรมที่ผสมผสานเข้ากับหลายชนชาติและมีความเป็นเอกลักษณ์ โดยมีบุญบั้งไฟ และประเพณีลอยเรือไฟบูชาพญานาค เป็นประเพณีสำคัญ ส่วนประชากรในพื้นที่ จะเป็น ชาวเขมร ไทเขิน ไทยวน กะเหรี่ยง อาข่าและไทยลาว และมีภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ทอดยาวไปตามแนวลำน้ำโขง มีภูเขาที่สูงชันและพื้นที่แบบเป็นคลื่นลอนลาด สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ สะพานมิตรภาพไทย – ลาว น้ำตกธารทอง ภูห้วยอีสัน ชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค และวัดโพธิ์ชัย

แผนที่จังหวัดหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู เป็นแหล่งวัฒนธรรมไทยอีสานและมีประเพณีที่น่าสนใจมากมาย เช่น ประเพณีแข่งเรือยาวและงานบุญบั้งไฟ โดยประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนี้ ก็จะเป็นชาวญวน ไทยเขมร ผู้ไท โย้ย ไทย กะเลิงและชาวญ้อ ซึ่งลักษณะภูมิประเทศก็จะเป็นที่ราบสูง สลับลูกคลื่นลอนลาด และมีพื้นที่ภูเขาสูงสลับกันไป และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ ถ้ำเอราวัณ วัดถ้ำกลองเพล พิพิธภัณฑ์หอยหินโบราณ พี.ซี.แรนซ์ คาวบอยทาวน์ และศูนย์หัตถกรรมปั้นหม้อบ้านโค้งสวรรค์

แผนที่จังหวัดอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ ชุมชนโบราณ ที่ยังคงสานต่อวัฒนธรรมอันเก่าแก่มาอย่างยาวนาน โดยประชากรที่อาศัยอยู่ในถิ่นนี้ ส่วนมากก็จะเป็น ชาวไทยลาว ชาวภูไท ส่วย ข่า ญวน และชาวไทยเชื้อสายจีน ส่วนลักษณะภูมิประเทศ จะเป็นที่ลุ่มมีเนินเข้าเตี้ยๆ สลับกันไป ซึ่งดินส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินร่วนปนทรายและดินลูกรัง และมีแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำสำคัญของจังหวัด นอกจากนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ คือ วัดถ้ำแสงเพชร พุทธอุทยานและพระมงคลมิ่งเมือง อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน แก่งคันสูง และแก่งหินขัด

แผนที่จังหวัดอุดรธานี

อุดรธานี เป็นศูนย์กลางพื้นที่ลุ่มน้ำโขงและมีวัฒนธรรมที่เก่าแก่ ควรค่าแก่การเก็บรักษาไว้ โดยประชากรส่วนใหญ่ ก็จะเป็นชาวไทยอีสาน ชาวไทย้อ ชาวเวียดนาม ภูไท เป็นต้น และมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบมีแนวเทือกเขาภูพานทอดยาวในแนวเหนือใต้ของจังหวัด โดยในหน้าหนาวก็จะหนาวสุดๆ และหน้าร้อนก็จะร้อนมาก นอกจากนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งและเหมาะกับการเที่ยวพักผ่อนที่สุด ได้แก่ ภูฝอยลม อุทยานประวัตศาสตร์ภูพระบาท พิพิธภัณฑ์สถานแห่งบ้านเชียง น้ำตกธารงาม และวัดโพธิสมภรณ์

แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี มีวัฒนธรรมที่งดงาม โดยเฉพาะการแห่เทียนพรรษา และมีคนไทย-ลาว อาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่ รวมถึงชนเผ่าต่างๆ เช่น ชนเผ่าข่า ชนเผ่าเขมร ชนเผ่าเวียดนามและ ชาวจีน ส่วนลักษณะภูมิประเทศจะเป็นแอ่งโคราช และมีที่ราบสูงลาดเอียงไปทางฝั่งตะวันออก สลับกับภูเขาที่มีความสลับซับซ้อน โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจก็มีหลายแห่ง คือ วัดพระธาตุหนองบัว เสาเฉลียงและผาแต้ม หินชมนภา หาดหงส์ และสามพันโบก โดยล้วนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมาก

แผนที่จังหวัดบึงกาฬ

บึงกาฬ จังหวัดเล็กๆ ที่เพิ่งแยกตัวออกมาเป็นจังหวัดได้ไม่นาน โดยมีวัฒนธรรมที่งดงามและน่าสนใจไม่แพ้จังหวัดอื่นๆ ซึ่งประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนี้ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวญวน ชาวโย้ย ไทย กะเลิง และญ้อ โดยลักษณะภูมิประเทศ จะถูกห้อมล้อมไปด้วยภูเขาและน้ำตกที่มีความสวยงาม เป็นธรรมชาติ และมีพื้นที่ราบลุ่มเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ นอกจากนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ ภูทอก บึงโขงหลง แก่งอาฮง หนองกุดทิง และน้ำตกเจ็ดสี

แผนที่ประเทศไทย จังหวัดภาคกลาง

แผนที่กรุงเทพฯ

กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของไทย ซึ่งก็มีประชากรมากที่สุดและมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย สำหรับประชากรในพื้นที่ก็จะมีทั้งชาวไทยภาคกลาง ชาวญวน ไทยเชื้อสาวชวา ไทยลาว เขมร และมีชาวต่างชาติปะปนอยู่ ในส่วนของลักษณะภูมิประเทศก็จะเป็นที่ราบลุ่มที่เหมาะกับการเพาะปลูก และตั้งอยู่บนดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอีกด้วย และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือ โครงการป่าในกรุง ตลาดน้ำสำเพ็ง 2 ทะเลบางขุนเทียน บ้านศิลปินคลองบางหลวง และสวนรถไฟ

แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี

กาญจนบุรี ประกอบไปด้วยประชากรหลายเชื้อชาติ ทั้งชาวไทยท้องถิ่น ชาวไทยเชื้อสายจีน ไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ไทยเชื้อสายมอญและไทยเชื้อสายลาว พม่า วัฒนธรรมส่วนใหญ่จึงมีความหลากหลายและมีภูมิประเทศเป็นป่าเขา เช่น ป่าโปร่ง ป่าเบญจพรรณและป่าดงดิบ อีกทั้งยังมีแม่น้ำที่สำคัญอยู่ 2 สาย คือ แม่น้ำแควน้อย และแม่น้ำแควใหญ่ โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในกาญจนบุรีได้แก่ เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 ช่องเขาขาด น้ำตกเอราวัณ สวรรค์ชั้น 7 สังขละบุรี และเมืองบาดาล

แผนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา รู้จักกันดีในชื่อเมืองแปดริ้ว ซึ่งก็มีวัฒนธรรมที่งดงามและควรค่าแก่การรักษาไว้ โดยชนชาติส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในถิ่นนี้ ได้แก่ ชาวจีน ชาวลาว ชาวรามัญและชาวเขมร โดยมีการตั้งรกรากตามอำเภอต่างๆ กระจายกันไป ส่วนลักษณะภูมิประเทศ ก็จะเป็นที่ราบลุ่มเชิงเขาและที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีอากาศแบบเขตเมืองร้อน ส่วนใหญ่อากาศจะร้อนมากเกือบตลอดปี โดยสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ วัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดสมานรัตนาราม ตลาดโบราณนครเนืองเขต เจ้าแม่กวนอิมลอยน้ำ และสวนปาล์มฟาร์มนก

แผนที่จังหวัดชัยนาท

ชัยนาท ขึ้นชื่อในเรื่องข้าวสารพันธุ์ดี และมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงประเพณีที่งดงามและน่าจดจำ โดยประชากรที่อาศัยอยู่ในถิ่นนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวไทยลาว ไทเขิน มอญ ลีซอ ไทดำและไทลื้อ เป็นต้น และมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มส่วนใหญ่และมีแม่น้ำสายหลักไหลผ่านถึง 3 สาย จึงเหมาะแก่การเพาะปลูก นอกจากนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ สวนนกชัยนาท สวนน้ำอวกาศ เขื่อนเจ้าพระยา และบึงกระจับใหญ่

แผนที่จังหวัดนครนายก

นครนายก มีวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชนชาติ ไทพวน ไทญวน เขมร กะเหรี่ยง จีนฮ้อ ลีซอและชาวเซมัง ส่วนลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปจะเป็นที่ราบและมีภูเขาสูงชันทางตอนเหนือ ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา จึงทำให้เหมาะกับการเพาะปลูก นอกจากนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ น้ำตกวังตะไคร้ น้ำตกนางรอง เขื่อนขุนด่านปราการชล อุทยานพระพิฆเนศ และล่องแก่งที่แม่น้ำนครนายก

แผนที่จังหวัดนครปฐม

นครปฐม เมืองเก่าแก่ ที่มีวัฒนธรรมที่สืบสานมาอย่างยาวนาน และมีการผสมผสานวัฒนธรรมเข้ากับวัฒนธรรมของหลายชนชาติอย่างลงตัว ซึ่งชนชาติส่วนใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่นี้ก็จะเป็นชาวไทยจีน มอญ เขมร ไทยลาวและชาวแขกหรือชาวไทยมุสลิม มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบจนถึงที่ราบเรียบ และมีแหล่งน้ำกระจายอยู่ทั่ว จึงมีความอุดมสมบูรณ์ สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ พระราชวังสนามจันทร์ วัดไร่ขิง ตลาดน้ำดอนหวาย สวนสามพรานรีเวอร์ไซต์ และตลาดเก่าก๊กพญา

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

นนทบุรี มีวัฒนธรรมและประเพณีที่งดงาม มีการผสมผสานไปด้วยวิถีชีวิตแบบไทยดั้งเดิมที่ควรค่าแก่การรักษาไว้ สำหรับประชากรในพื้นที่ก็จะเป็น ชาวไทยใหญ่ ชาวจีน มอญ แขก ไทยลาว ไทยพวกและชาวอาข่า มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ เกาะเกร็ด วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร อุทยานเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ตลาดน้ำบางคูเวียง และวัดสวนแก้ว

แผนที่จังหวัดปทุมธานี

ปทุมธานี ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร โดยมีวัฒนธรรมที่ผสมผสานกับแบบดั้งเดิม และมีประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชาวมอญ เขมร ละว้า ไทยลาว ญวน ม้ง ไทยลื้อและชาวจีนฮ่อ ส่วนลักษณะภูมิประเทศ จะเป็นที่ราบลุ่มที่ที่อยู่บริเวณริมสองฝั่งของแม่น้ำสำคัญ คือแม่น้ำเจ้าพระยา จึงมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก และมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ วัดเจดีย์ทอง พิพิธภัณฑ์หินแปลก สวนสนุกดรีมเวิลด์ วัดเจดีย์หอย และตลาดร้อยปีระแหง

แผนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์ มีวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สามารถบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี และมีประชากรส่วนใหญ่ เป็นชาวไทยทรงดำ ชาวกะเหรี่ยง ชาวปากะยอ ส่วนพื้นที่โดยทั่วไปเป็นเทือกเขาสูง มีแนวภูเขาที่สลับซับซ้อนมีที่ราบแคบ ๆ และมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ วัดห้วยมงคล ชายหาดหัวหิน เพลินวาน เดอะ เวเนเซีย และตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม

แผนที่จังหวัดปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี เมืองโบราณที่มีความเก่าแก่ และมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยประชากรส่วนใหญ่จะเป็น ชาวไทยกลาง ไทยอีสาน ไทยพวนและชาวไทยเชื้อสาวจีน ซึ่งมีการกระจายอยู่ภายในจังหวัดอย่างแพร่หลาย และมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง สลับกับป่าทึบที่มีความสลับซับซ้อน ทั้งยังเป็นจุดกำเนิดของต้นน้ำสำคัญหลายสาย โดยสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ ดาษดาแกลเลอรี่ เขาทุ่ง The Verona at Tublan พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และอุทยานแห่งชาติทับลาน

แผนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา เมืองกรุงเก่าของไทย ซึ่งก็มีวัฒนธรรมไทยแบบดั้งเดิมที่น่าเรียนรู้และศึกษา มีประชากรส่วนใหญ่ เป็นชาวไทยลาว ชาวไทยสยาม ชาวญวน ไทยภาคกลางและชาวเขมร ส่วนภูมิประเทศมีลักษณะเป็น มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มและมีแม่น้ำสายสำคัญมาบรรจบกันถึง 3 สาย คือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสักและแม่น้ำลพบุรี และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ วัดใหญ่ชัยมงคล วัดมหาธาตุ พระราชวังบางปะอิน ตลาดน้ำอโยธยา และพุทธอุทยานมหาราช หลวงปู่ทวด

แผนที่จังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรี ขึ้นชื่อเป็นแหล่งผลิตน้ำตาลที่สำคัญ และมีวัฒนธรรมที่งดงาม เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดี โดยประชากรที่อาศัยส่วนใหญ่ ก็เป็นชาวไทยแท้ ชาวมอญ ลาวโซ่ง กะเหรี่ยง ลาวเวีย เขมร ญวน มุสลิมและชาวจีน โดยมีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงมีที่ราบเป็นชายฝั่งทะเล และที่ราบลุ่มแม่น้ำ สำหรับ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ เขื่อนแก่งกระจาน ซานโตรินี Camel Republic หาดชะอำ และถ้ำเขาหลวง

แผนที่จังหวัดราชบุรี

ราชบุรี เป็นศูนย์กลางในด้านอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร และมีวัฒนธรรมที่มีความงดงาม น่าชมเป็นอย่างมาก และมีประชากรส่วนใหญ่เป็น ชาวไทยภาคกลาง ชาวไทยวน ไทยจีน ไทยมอญ ไทยกะเหรี่ยง ไทยลาวตี้และไทยลาวโซ่ง โดยมีลักษณะภูมิประเทศเป็น ภูเขาสูง ที่ราบสูง ที่ราบลุ่มและที่ราบลุ่มต่ำ ทั้งยังมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูก ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก วัดพระคริสตหฤทัย ถ้ำเขาบิน อุทยานหินเขางู และโรงมหรสพวัดใหญ่วัดขนอน

แผนที่จังหวัดลพบุรี

ลพบุรี มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก และมีวัฒนธรรมที่งดงาม โดยประชากรในถิ่นนี้ ก็จะเป็น ชาวไทยเชื้อสายลาว ชายไทยภาคกลาง ลาวพวน มอญและชาวไทยโคราช นอกจากนี้ก็ยังมีชนชาติอื่นๆ ที่อาศัยกันอยู่อย่างปะปราย ส่วนภูมิประเทศ ก็จะเป็นที่ราบลุ่มและที่ราบสลับกับเนินเขาและภูเขา มีสถานที่ท่องเที่ยวเด่นๆ มากมาย เช่น พระปรางค์สามยอด พระนารายราชนิเวศน์ ทุ่งทานตะวัน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และสวนรุกชาติน้ำตกวังก้านเหลือง

แผนที่จังหวัดสมุทรปราการ

สมุทรปราการ แหล่งอุตสาหกรรม ซึ่งก็มีวัฒนธรรมที่ผสมผสานเข้ากับหลากหลายชนชาติ โดยประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่สมุทรปราการก็จะมีความหลากหลายมาก เช่น ชาวมอญ เขมร ไทยลาว ม้ง ไทยใหญ่ และมีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านกลาง และที่ราบติดชายฝั่งทะเล สภาพอากาศจะเป็นแบบชายทะเลไม่ร้อนจัด และมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ ตลาดบางน้ำผึ้ง และสถานตากอากาศบางปู

แผนที่จังหวัดสมุทรสาคร

สมุทรสาคร ขึ้นชื่อในเรื่องของวัฒนธรรมที่งดงามและน่าสนใจ โดยประชากรที่อาศัยอยู่ก็จะเป็น ชาวมอญ ชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวยะไข่ และชนชาติอื่นๆ อีกหลายชนชาติ สำหรับลักษณะภูมิประเทศ ก็จะเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านตอนกลางจังหวัด และมีโครงข่ายแม่น้ำลำคลองเชื่อมโยงถึงกันทั้วทั้งพื้นที่ ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ วัดป่าชัยรังสี อุทยานแห่งชาติพันท้ายนรสิงห์ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี พระกลางน้ำสมุทรสาคร และวัดนางสาว

แผนที่จังหวัดสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม จังหวัดที่มีพื้นที่เล็กที่สุด แต่ก็มีวัฒนธรรม ประเพณีที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์ โดยมีประชากรที่อาศัยส่วนใหญ่เป็น ชาวมอญ ไทยจีน ไทยชาว เขมรและไทยโคราช ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็น ที่ราบลุ่มริมทะเล มีแม่น้ำแม่กลองเป็นแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สวัสดีอัมพวา วัดบางกะพ้อม วัดปากน้ำ อุทยาน ร.2 และตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา ซึ่งก็มีความน่าเที่ยวและมีความเป็นเอกลักษณ์

แผนที่จังหวัดสระแก้ว

สระแก้ว มีวัฒนธรรมที่งดงามและควรค่าแก่การสืบสานต่อไป โดยเฉพาะประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว โดยประชากรที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่ ก็จะเป็นชาวจีน ชาวญวน ไทยอีสาน ไทยย้อ และชนเผ่าขอม มอญ ละว้า เป็นต้น ส่วนภูมิประเทศโดยรวมเป็นที่ราบสูง เต็มไปด้วยภูเขาสูงชันที่มีความสลับซับซ้อน และมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ จึงทำให้มีความร่มรื่นและน่าอยู่ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ อุทยานแห่งชาติ ปางสีดา ปราสาทสด๊กก๊อกธม วัดถ้ำเขาฉกรรจ์ สระแก้วสระขวัญ และถ้ำเพชรโพธิ์ทอง

แผนที่จังหวัดสระบุรี

สระบุรี มีวัฒนธรรมและประพณีโบราณที่ยังคงคุณค่าไว้อย่างครบถ้วน และมีการผสมผสานเข้ากับชนเผ่าต่างๆ ในพื้นที่ โดยประชากรที่พบในจังหวัดสระบุรีส่วนใหญ่ ก็จะเป็นชาวไทยยวน ไทยพวน กะเหรี่ยง ไทยภาคกลางและชาวม้ง เป็นต้น และยังมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม ซึ่งมีความเหมาะกับการเพาะปลูก สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เจ็ดคต – โป่งก้อนเสา น้ำตกโกรกอีดก เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ น้ำตกเจ็ดสาวน้อย และสวนรุกขชาติมวกเหล็ก

แผนที่จังหวัดสิงห์บุรี

สิงห์บุรี มีวัฒนธรรมอันเก่าแก่ที่สืบสานมาอย่างยาวนาน เมื่อครั้งสิงห์บุรีเคยเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ในอดีต โดยประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ ได้แก่ ชาวมอญ มูเซอ อาข่า ไทยลาว ไทยเขมร และไทยพวน มีลักษณะภูมิประเทศที่น่าอยู่ด้วยที่ราบลุ่มและพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนตื้น ทั้งยังมีแม่น้ำลำคลองไหลผ่านมากมาย ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ วัดพิกุลทอง เมืองโบราณบ้านคูเมือง ศูนย์อนุรักษ์ความไทยเขางาม ตลาดบางระจัน และอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์

แผนที่จังหวัดสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี เป็นจังหวัดที่มีวัฒนธรรมและภาษาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะสำเนียงการพูดแบบเหน่อๆ ซึ่งกลุ่มประชากรที่อาศัยในถิ่นนี้ ได้แก่ กะเหรี่ยง มอญ ไทยโซ่ง ไทยพวน ลาวเวียงและละว้า ส่วนภูมิประเทศ จะเป็นที่ราบติดกับชายฝั่งของแม่น้ำสุพรรณบุรี มีภูเขาเล็กๆ อยู่ทางเหนือและตะวันตก และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ สามชุก ตลาดร้อยปี วัดป่าเลไลย์วรวิหาร อุทยานแห่งชาติพุเตย และอ่างเก็บน้ำหุบเขาวง

แผนที่จังหวัดอ่างทอง

อ่างทอง มีความงดงามทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลาย และมีประชากรที่อาศัยอยู่เป็นชาว มอญ ชาวไทยอีสาน ไทยใหญ่ ส่วยและชาวปกากญอ โดยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มภาคกลาง คล้ายอ่าง ไม่มีภูเขาและมีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านถึงสองสาย จึงทำให้พื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูก นอกจากนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ วัดป่าโมก ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ วัดขุนอินทประมูล วัดสังกระต่าย บ้านหุ่นเหล็ก

แผนที่ประเทศไทย จังหวัดภาคตะวันออก

แผนที่จังหวัดจันทบุรี

จันทบุรี มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากมายหลายแห่ง โดยประชากรส่วนใหญ่ก็จะเป็น ชาวชอง ไทยเขมร ไทยลาว และมีชาวพม่าปะปนอยู่บ้าง ส่วนภูมิประเทศ ก็จะเป็นภูเขาและเนินสูง ที่ราบและที่ราบเชิงเขา และที่ราบลุ่มแม่น้ำ ชายฝั่งทะเล มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ศูนย์ศึกษาธรรมชาติอ่างคุ้งกระเบน หาดเจ้าหลาวอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว และสะพานปากน้ำแขมหนู

แผนที่จังหวัดชลบุรี

ชลบุรี เมืองแห่งอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว โดยวัฒนธรรมส่วนใหญ่จะมีการผสมผสานเข้ากับสมัยใหม่อย่างลงตัว และมีประชากรส่วนใหญ่ เป็นชาวไทยกลาง ชาวชอง ชาวไทยจีน ญวน ไทยลาวและไทยมุสลิม รวมถึงชาวต่างชาติ ส่วนลักษณะของภูมิประเทศก็จะเป็นที่ราบสูง เนินเขา ที่ราบชายฝั่งทะเลและเกาะ ซึ่งก็มีเกาะเล็กเกาะน้อยมากมาย ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ วัดใหญ่อินทาราม หาดบางแสน เขาสามชุก สวนสัตว์เปิดเขาเขียว และพัทยา

แผนที่จังหวัดตราด

ตราด เป็นศูนย์การค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีวัฒนธรรมที่งดงามและน่าสนใจ ส่วนประชากรในพื้นที่ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวชอง ชายไทยเขมร ญวน และชาวไทยมุสลิม ซึ่งแต่ละชนชาติก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และในส่วนของภูมิประเทศ ก็จะมีลักษณะเป็นลูกคลื่น เน้นเขาเตี้ยๆ ภูเขาและที่ราบแคบๆ ทั้งยังมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เกาะไม้ชี้ และเกาะกระจาด

แผนที่จังหวัดระยอง

ระยอง มีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมที่เป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะสำเนียงในการพูด โดยประชากรที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่ ก็จะเป็น ไทยเขมร มอญ ไทยกลาง ชอง และไทยลาว ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศทั่วไป เป็นที่ราบชายฝั่ง ที่ราบสลับเนินเขาและภูเขาที่เป็นลอนลูกคลื่นสูงต่ำสลับกันไป และมีแม่น้ำระยองกับแม่น้ำประแสร์ เป็นแม่น้ำสำคัญ ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ เกาะเสม็ด ทุ่งโปรงทอง สวนพฤกษศาสตร์ระยอง สะพานรักษ์แสม และหมู่เกาะมัน

แผนที่ประเทศไทย จังหวัดภาคใต้

แผนที่จังหวัดกระบี่

กระบี่ เมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของประเทศไทย มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และแสดงถึงความเป็นจังหวัดกระบี่ได้เป็นอย่างดี โดยประชากรส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวเล ชาวไทยใหม่ ชาวไทยมุสลิม และกลุ่มชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่อีกหลายกลุ่ม ส่วนลักษณะภูมิประเทศก็จะเป็นเทือกเขายาวทอดตัวไปในแนวเหนือใต้ สลับกับพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนลาด ลอนชันและมีที่ราบชายฝั่งทะเล นอกจากนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ เกาะปอดะ หาดนพรัตน์ เกาะห้อง อ่าวโล๊ะซามะ และธารน้ำตกร้อน

แผนที่จังหวัดชุมพร

ชุมพร ประตูสู่ภาคใต้ มีวัฒนธรรมที่งดงามและผสมผสานอย่างลงตัว โดยประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในเขตนี้ ก็จะเป็น ชาวไทยมุสลิม ชายไทยแท้ ชาวจีน และไทยลาว ซึ่งก็มีภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็น ที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำสำคัญหลายสายและไม่มีภูเขาสูง โดยแม่น้ำทุกสายจะไหลลงสู่อ่าวไทย แถมยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะทะเลชุมพร หาดทุ่งวัวแล่น เขาเจ้าเมือ ต้นน้ำพะโต๊ะ และเกาะมาตรา

แผนที่จังหวัดตรัง

ตรัง มีวัฒนธรรมที่ผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมของชาวมุสลิม ซึ่งก็มีความงดงามเป็นอย่างมาก โดยประชากรที่นิยมอาศัยในถิ่นนี้ ได้แก่ ไทยพุทธ ไทยมุสลิม ไทยใหม่และซาไก ส่วนลักษณะภูมประเทศจะเป็นเนินสูงต่ำสลับกับภูเขาเล็กๆ และมีพื้นที่ราบเรียบที่เหมาะกับการเพาะปลูกน้อยมาก แต่เนื่องจากอยู่ติดกับทะเลจึงนิยมทำการประมงมากที่สุด นอกจากนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ ถ้ำเลเขากอบ เกาะมุก เกาะม้า เกาะเชือก ถ้ำมรกต และโบสถ์คริสเมืองตรัง

แผนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช มีวัฒนธรรมที่ผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมแบบพราหมณ์ โดยมีประเพณีสารทเดือนสิบเป็นประเพณีสำคัญ สำหรับประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่ ก็จะเป็น ชาวมลายู ชายไทยสยาม ไทยวนและชาวมูเซอ และลักษณะภูมิประเทศก็จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ เทือกเขาตอนกลาง ที่ราบชายฝั่งด้านตะวันออกและที่ราบด้านตะวันตก โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร บ้านหนังตะลุงสุชาติ กุฏิทรงไทยวัดวังตะวันตก แหลมตะลุมพุก และตลาด 100 ปี ปากพนัง

แผนที่จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส เมืองแห่งวัฒนธรรมที่ผสมผสานเข้าด้วยกันระหว่างไทย-มุสลิม ซึ่งก็มีความงดงามและน่าสนใจ โดยประชากรที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ ก็จะเป็นชาวไทยมุสลิม ชาวไทยเชื้อสายมลายู ชาวไทยแท้และชาวไทยเชื้อสายมลายู ในส่วนของลักษณะภูมิประเทศ ก็จะเป็นป่าไม้และภูเขาส่วนใหญ่ และมีที่ราบติดกับอ่าวไทย นอกจากนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่่น่าสนใจ ได้แก่ มัสยิส 300 ปี ตะโลมาเนาะ พระพุทธอุทยานเขากง น้ำตกปาโจ วนอุทยานอ่าวมะนาว และป่าพรุสิริธรป่าพรุโต๊ะแดง

แผนที่จังหวัดปัตตานี

ปัตตานี มีวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงาม ตามแบบฉบับของชาวมุสลิม ซึ่งได้ผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมของชาวไทยปักษ์ใต้ได้อย่างลงตัว และมีประชากรส่วนใหญ่เป็น ชาวไทยมุสลิม ชาวไทยมลายู และมีชนชาติอื่นๆ ปะปนอยู่บ้าง เช่น ซาไก จีนฮ่อ ละว้า เป็นต้น ส่วนลักษณะภูมิประเทศ มีพื้นที่ทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งผืนป่า สายน้ำ และท้องทะเล และมีที่ราบสลับกับภูเขา สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี มัสยิดกรือเซะ แหลมตาชีทหาดตะโละกาโปร์ และเมืองโบราณยะรัง

แผนที่จังหวัดพัทลุง

พัทลุง เป็นเมืองที่ก่อกำเนิดการเล่นมโนราห์และหนังตะลุง ซึ่งก็มีวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การรักษาไว้ โดยประชากรส่วนใหญ่ก็จะเป็น ชาวซาไก ชาวมอแกน ชาวอูรักละโว้ย ชาวไทยเชื้อสายมลายูและชวา เป็นต้น สำหรับพื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบ เป็นเนินเขาและชายฝั่ง เต็มไปด้วยป่าและเนินเขาสูง ซึ่งมีความเป็นธรรมชาติอย่างมาก และมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ ทะเลน้อย วังเจ้าเมืองพัทลุง วัดถ้าคูหาสวรรค์ บ่อน้ำร้อนธารน้ำเย็น เขาชัยสน น้ำตกไพรวัลย์

แผนที่จังหวัดพังงา

พังงา จังหวัดทางภาคใต้ที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่และงดงาม เป็นวัฒนธรรมที่หาชมได้ยาก โดยประชากรในพื้นที่นี้ก็จะเป็น ชาวมอแกน ชาวอุรักละโว้ย ชาวไทยเชื้อสายมลายู และชาวไทยมุสลิม ส่วนลักษณะภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ป่าชายเลนและป่าดงดิบส่วนใหญ่ และมีเกาะต่างๆ ที่รายล้อมอยู่ในทะเลอันดามันเป็นจำนวนมาก และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ เกาะยาว เกาะพระทอง และถ้ำพุงช้าง

แผนที่จังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ต เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทะเลอันดามัน ซึ่งก็มีวัฒนธรรมที่น่าสนใจ แม้จะเป็นเมืองท่องเที่ยวแต่ก็ยังคงวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างงดงาม โดยประชากรส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวเปอรานากัน ชาวไทยมุสลิม มอร์แกน ซาไก ไทยจีนและชาวต่างชาติ ส่วนลักษณะภูมิประเทศจะเป็นเกาะและมีที่ราบสูงหรือภูเขา ล้อมรอบด้วยทะเลอย่างงดงาม สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ แหลมพรหมเทพ วัดฉลอง หาดกมลา หาดป่าตอง และ Flying Hanuman

แผนที่จังหวัดยะลา

ยะลา เป็นเมืองที่มีการผสมผสานวิถีชีวิตชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิมและชาวจีนเอาไว้ด้วยกันอย่างลงตัว จึงเกิดเป็นวัฒนธรรมที่งดงามและควรค่าแก่การรักษาไว้ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม ไทยเชื้อสายมลายู และชาวซาไก โดยมีลักษณะภูมิประเทศ เป็นภูเขา เนินเขาและหุบเขาที่สลับกันไปมา ทั้งยังถูกปกคลุมไปด้วยป่าดงดิบเป็นส่วนใหญ่ ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ เขื่อนบางล่าง ผืนป่าบาลา อุโมงค์ปิยะมิตร ทะเลสาบธารโต และสวนไม้ดอกหมื่นบุบผา

แผนที่จังหวัดระนอง

ระนอง ขึ้นชื่อว่ามีพื้นที่เรียวและแคบมากที่สุด โดยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายและงดงามไม่แพ้จังหวัดอื่นๆ ส่วนประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ก็จะเป็น ไทยมุสลิม ไทยเชื้อสายชาว ไทยพุทธปักษ์ใต้ และชาวมอญ โดยภูมิประเทศก็จะเป็นภูเขาสูงและที่ลาดลงสู่ทะเลอันดามัน มีภูเขาพ่อตาโชงโดงเป็นภูเขาสูงสุด และมี สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ บ่อน้ำร้อนพรรั้ง ระนองแคนยอน ภูเขาหญ้า เกาะพยาม และอุทยานแห่งชาติแหลมสน

แผนที่จังหวัดสงขลา

สงขลา เมืองแห่งทะเลสาบแดนใต้ ที่มีวัฒนธรรมงดงามและผสมผสานเข้ากับหลากหลายวัฒนธรรม ประชากรส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยเชื้อสายมลายู ชาวไทยมุสลิมและชนชาติอื่นๆ ซึ่งแม้จะมีการนับถือศาสนาที่ต่างกันบ้างแต่ก็ไม่มีการขัดแย้งใด ส่วนภูมิประเทศของจังหวัดสงขลา จะเป็นคาบสมุทร ภูเขาและที่ราบสูง โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ แหลมสนอ่อน แหลมสมิหลา หาดชลาทัศน์ เขาตังกวน และเกาะยอ

แผนที่จังหวัดสตูล

สตูล มีวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างไทยมุสลิมและมลายูอย่างงดงามและลงตัว มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายมลายู ชายไทยมุสลิม ซาไก ชาวชวา และมีชนชาติอื่นๆ ปะปนอยู่ทั่วไป ส่วนลักษณะภูมิประเทศของสตูลจะมีเนินเขาและภูเขาที่มีความสลับซับซ้อน และมีที่ราบป่าชายเลน ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ เกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดัง ถ้ำภูผาเพชร ถ้าเจ็ดคต และเกาะหินงาม

แผนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี ขึ้นชื่อว่ามีเกาะมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ และมีประเพณีวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ามากมาย เช่น ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า แข่งเรือยาวเป็นต้น ส่วนประชากรส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวไทยจีน ไทญวน ไทยมุสลิม-อินเดีย และชาวพื้นเมืองนิกริโต ส่วนภูมิประเทศก็จะเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล ที่ราบสูงและมีภูเขาทอดยาวกว่า 40% ทั้งยังมีฤดูฝนที่ยาวนานมาก โดยสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่ เกาะสมุย เที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน เกาะพงัน อุทยานแห่งชาติเขาสก หมู่เกาะอ่างทอง เกาะเต่าและเกาะนางยวน

ร่วมแสดงความคิดเห็น