Terms and Conditions (ข้อตกลงในการใช้งาน)

ก่อนเข้าใช้บริการเว็บไซต์ “FIFTT” (https://www.fiftt.com) กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้บริการด้านล่างนี้อย่างละเอียด

การเข้าเว็บไซต์ตลอดจนการเปิดหน้าเว็บต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์แห่งนี้ ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขใดๆตามที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซด์นี้ หากท่านไม่ตกลงหรือปฏิเสธที่จะผูกพันตามข้อตกลง และเงื่อนไขใดๆ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

ขอบเขตการใช้เว็บไซต์

ข้อมูลในเว็บไซต์ของ FIFTT (วิธีทำของหวาน สูตรขนม ของว่าง) ซึ่งรวมถึงรูปภาพ ตาราง โปรแกรมคำนวณ หรือข้อมูลทั้งหลายที่สามารถดาวน์โหลดได้ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ (“เนื้อหา”) เป็นสิทธิของ FIFTT (วิธีทำของหวาน สูตรขนม ของว่าง) ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามสิทธิในลิขสิทธิ์และสิทธิในความเป็นเจ้าของไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ก็ตาม

ผู้ใช้เว็บไซต์ยอมรับและรับรู้ว่าเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อความ เนื้อหา โปรแกรมคำนวณ รูปภาพ วีดีโอ เสียง หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลาย ได้รับการออกแบบโดย FIFTT (วิธีทำของหวาน สูตรขนม ของว่าง) ซึ่งได้รับความคุ้มครองในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการตามกฎหมายของประเทศไทย

สำหรับบรรดาเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อสินค้า และเครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมดซึ่งปรากฏในเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อตกแต่งรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ และเพื่อประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายหรือสินค้านั้นๆ โดยการใช้ดังกล่าวไม่มีความตั้งใจเพื่อกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เว้นแต่มีข้อความระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ในเว็บไซต์นี้ บรรดาข้อมูล หรือไฟล์ หรือเอกสารที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้เว็บไซต์มีสิทธิเพียงเข้าดู ดาวน์โหลด อัพโหลดเนื้อหาและพิมพ์เนื้อหาดังกล่าว เพื่อการใช้งานส่วนตัว และ การใช้งานที่มิใช่ทางการค้า โดยผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงที่จะเก็บบรรดาข้อความซึ่งเกี่ยวกับการแสดงถึงลิขสิทธิ์และสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นใดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไว้ด้วย โดยผู้ใช้เว็บไซต์ต้องไม่ทำสำเนา หรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลดข้อมูลไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ สร้างงานที่พัฒนา แสดง แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใดๆ ให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าจะในทางการค้าหรือได้รับประโยชน์หรือในทางอื่นใดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเว็บไซต์